Podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro provoz a užívání internetového portálu

Právní Servis 24/Právny Servis 24 (dále i „PS24“)

na webových stránkách

www.pravniservis24.cz,  www.pravnyservis24.sk, www.pravniservis24.cz/en, http://právnípřekladyonline.cz, 

(dále jen „webová stránka, webový portál, portály, PS24 nebo kombinace těchto výrazů „)

provozovaných obchodní společností

Gepards@Madison spol. s r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

identifikační číslo: 025 83 879

(dále jen „Gepards@Madison, GM, společnost nebo Provozovatel “)

 


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Podmínky provozu

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“) Provozovatele, upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), podmínky provozu a užívaní portálů a vzájemné vztahy a povinnosti Provozovatele, uživatelů, spolupracujících právníku, poskytovatelů služeb, inzerentů a blogerů na webovém portálu a to prostřednictvím rozhraní těchto portálů.

 

Akceptace podmínek

Přístupem do webového rozhraní portálů PS24 a jeho používáním, zejména vyplněním a zasláním formulářů, zadáním poptávky, zadáním otázky do právní poradny, stáhnutím vzoru právního dokumentu, inzercí, publikací článku, publikací vzoru dokumentu, publikací článku na blogu, použitím textů na portálech, nebo přístupem do administrace PS24, uživatelé, inzerenti, autoři, blogeři, spolupracující právníci, právníci, studenti, právní koncipienti a poskytovatelé a dodavatelé  služeb, vyjadřují plnou akceptaci těchto podmínek včetně Zásad ochrany osobních údajů („Soukromí“). V případě že výše vyjmenovaní užívají portály jménem jiné fyzické nebo právnické osoby, prohlašují, že jsou zmocněni takovou osobou akceptovat tyto Podmínky, a že taková osoba nebo entita souhlasí nahradit újmu Provozovateli a třetím osobám,  v případě porušení Podmínek. Uživatelé, inzerenti, autoři, blogeři, spolupracující právníci, právníci, studenti, právní koncipienti a poskytovatelé a dodavatelé  služeb, se seznámí s podmínkami portálu před započetím používání portálů nebo před započetím spolupráce s Provozovatelem.

 

Nesouhlas

V případě že uživatelé, inzerenti, autoři, blogeři, spolupracující právníci, právníci, studenti, právní koncipienti a poskytovatelé a dodavatelé služeb nesouhlasí s Podmínkami, Soukromím nebo jejích částí, musí neprodleně přestat používat webové portály PS24.

 

Změny 

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky včetně Soukromí (dále jen „Podmínky“) nebo jejich část a jiné texty,  ceny, či jiné informace na portálech kdykoliv upravovat nebo měnit bez předešlého upozornění uživatelů, inzerentů, autorů, blogerů, spolupracujících právníků, právníků, studentů, právních koncipientů, poskytovatelů a dodavatelů služeb . Provozovatel informuje o změně podmínek tak, že upravené texty a podmínky na webových portálech zveřejní. Změny jsou účinné od data aktualizace. V případě dalších dotazů ohledně Podmínek pro PS24 napište vzkaz týmu podpory portálů na email: info@pravniservis24.cz.

 


2. ÚČEL PORTÁLU PS24


Účel portálu

Právní servis 24 je značka a služba, účelem které je vytvoření moderního nástroje a platformy pro efektivní a inovativní způsob poptávání a dodávání právních a souvisejících služeb, prezentace služeb, vyhledání právníků/advokátů nebo jiné právnické profese, zodpovězení krátkých dotazů v online právní poradně a usnadnění komunikace mezi uživateli a poskytovateli právních služeb a platformy pro dostupnost a šíření kvalitního obsahu z oblasti právní a oblastí souvisejících. Portál zároveň vytváří marketingovou platformu pro třetí strany („Účel“).

 

Obsah portálu

Informace na portálech včetně obsahu blogů, vzorů právních dokumentů, odpovědí na dotazy v právní poradně online, komentáře, hodnocení, doporučení, odkazy, analýzy nebo jiné informace a texty a obsah portálů, který se týká práva („Obsah portálu PS24“), se nepovažuje za právní rady a nemá za účel vznik právního vztahu mezi právníkem a uživatelem. Tento veřejný Obsah je určený jen pro obecné informace, nenahrazuje osobní nebo telefonickou konzultaci s advokátem o konkrétním právním požadavku uživatele a uživatel může použít veřejný obsah portálu PS24 jen informativně a na vlastní riziko.

 


3. DEFINICE POJMŮ


Inzerenti

Jsou třetí osoby nebo řešení (např. služba Google AdSense pro třetí strany), které na portálech využívají inzertní prostor pro svoji propagaci. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělených inzerovaných informací ani za inzerované služby třetích stran. Provozovatel zveřejněním inzerované služby nebo řešení třetích stran nepodporuje a za žádných okolností za ně neodpovídá.

 

Katalogy právnických profesí

Katalog právnických profesí na portálech je určen pro informativní potřebu uživatelů, jako bezplatná služba k nalezení odborníka v ČR. Provozovatel neručí a neodpovídá za správnost a úplnost v katalozích uvedených informací nebo za komentáře třetích stran k obsahu katalogů. Právníci v seznamech advokátů, případně jiných profesí zveřejněných na portálech nejsou spojeni se značkou Právní servis 24 a nedodávájí služby Právního servisu 24 pokud není uvedeno výslovně jinak. Údaje v katalogu se považují za neověřené a nemusí být aktuální, pokud konkrétní záznam neuvádí jinak. Každý, kdo je uveden v katalogu má právo požádat provozovatele o okamžité vyřazení z katalogu, nebo, za podmínek stanovených Provozovatelem, k úpravě zobrazovaných informací. 

 

Spolupracující právníci

jsou právníci, advokáti, advokátní koncipienti a studenti PF, spolupracující s portálem na základě výběru a ověření (nezávislí advokáti/advokátní kanceláře, notáři, exekutoři, rozhodci a mediátoři s členstvím v komoře dle konkrétní profese, nebo jejich zaměstnanci) a kteří, u advokátů a koncipientů, dodávají právní služby regulované příslušnými stavovskými zákony a své právní služby poskytují v souladu s příslušnými stavovskými předpisy. Právníci zapsání v interních databázích na portálech berou na vědomí, že zápisem v databáze jim nevzniká žádný nárok na plnění ze strany Portálu/Provozovatele, nebo na zadávání zakázek ze strany uživatelů portálu a značky.  

 

Poskytovatelé služeb Právního servisu 24

jsou Provozovatel, právníci, konzultanti nebo jiné právnické a fyzické osoby, kteří poskytují Služby Právního Servisu 24 neregulované advokátními a stavovskými předpisy a Spolupracující advokáti, kteří dodávají právní služby podle stavovských předpisů. 

 

Dodavatelé služeb pro Právní servis 24

Jsou autoři článků, blogeři, administrativní podpora s texty, překlady, studenti, koncipienti, administrace portálu a marketing.

 

Právní servis 24

je značka, nástroj, služba a portál, který uživatelé mohou kdykoliv (tzn. mimo výpadků dostupnosti stránky z důvodů údržby stránky, výpadkům serveru, internetového připojení, zátěžovým útokům nebo jiných výpadků způsobených vyšší mocí) navštívit a využívat stránku k Účelu, ke kterému byla určena. Význam hesla „24“ neznamená, že dotaz, otázka, nebo poptávka uživatele po právních službách, nebo právní služba bude zodpovězena, nebo poskytnuta do 24 hodin po zadání.

 

Služby Právního Servisu 24

Jsou služby vyjmenované na portálech PS24, kde právní služby ve smyslu právních předpisů jsou poskytovány ve smyslu těchto Podmínek.

 

Provozovatel portálů

provozovatelem portálu PS24 je společnost Gepards@Madison spol. s r.o.

 

Uživatel portálů

je návštěvník portálů, který se pohybuje v rámci webového rozhraní portálů nebo využívá nabídky Služeb např. poptává právní služby, zadává dotaz do právní poradny, hledá advokáta, advokátní kancelář, nebo jiného poskytovatele právních a jiných služeb, nebo má zájem o jiné služby (dokumenty, blog, konzultace, contract management). Služby z nabídky portálů a konkrétní podmínky jejich poskytování se dále budou řídit příslušnými ustanoveními smluv k tomu určených.

 

Studenti a koncipienti

jsou studenti právnických fakult nebo koncipienti advokátů, kteří odpovídají některé dotazy v právní poradně online - zdarma. Jedná se o názory postavené na znalosti právních předpisů a jedná se o informativní názory, ne o řešení právních problémů.

 


4. POPTÁVKA PRÁVNÍCH SLUŽEB, KONTROLY A REVIZE SMLUV


Postup pro zadání poptávky právní služby

Uživatel vyplní požadované údaje ve formuláři pro poptávku, včetně úplných a pravdivých kontaktních údajů. Poptávka slouží výlučně k poptávaní aktuálních právních služeb nebo Služeb z nabídky portálu, musí být relevantní, musí vyjadřovat skutečný zájem o právní službu konkrétního druhu a musí být v souladu s instrukcemi na portálu. Poptávky jiného charakteru budou bez předchozího upozornění mazány administrátorem bez odpovědi. Uživatel, který zadává poptávku, souhlasí, že zadané poptávky se mohou zobrazovat veřejně, vyjma osobních údajů uživatele, které jsou dostupné jenom pro Provozovatele, jeho zaměstnance nebo spolupracovníky a Poskytovatele služeb (jejich zaměstnance). Zadání poptávky je zdarma.

 

Zpracování poptávky a platnost nabídky

Poptávka bude zpracována v případě, že dotaz spadá do specializace spolupracujících advokátů a dle zadaných kritérií bude zaslána nabídka služby na email uživatele, který zadá do formuláře na poptávku. Uživatel nemá právní nárok na získání nabídky, doručení odpovědi na dotaz zadaný do právní poradny zdarma a na poskytnutí Služeb portálu. Nabídka je platná po dobu 7 dnů od jejího doručení uživateli. Provozovatel si vyhrazuje právo některé poptávky, dotazy do poradny nebo jiné požadavky uživatelů nezpracovat, zejména pokud se jedná o oblast nespadající do portfolia Služeb nebo specializace Spolupracujících právníků a Poskytovatelů  služeb, nebo pokud se jedná o službu, která ještě nebyla aktivována. Po obdržení nabídky se uživatel rozhodne, jestli nabídku akceptuje. V pozitivním případě se bude poskytování konkrétní právní služby řídit příslušnými předpisy a bude poskytnuta Spolupracujícím právníkem podle typu služby a na základě zvláštních smluv.

 

Provozovatel může poptávku nebo otázku uživatele:

-  rozeslat odpovídajícím Spolupracujícím právníkům nebo Poskytovatelům služeb,

- neprocesovat, odmítnout nebo nezveřejnit poptávky nebo dotazy uživatelů, které:

(i) nejsou dostatečně konkrétní,

(ii) neodpovídají účelu a principům portálů a instrukcím na portálech, nebo nespadají do specializace 

(iii) nemají vyplněné všechny podstatné a pravdivé údaje,

(iv) které mohou ohrozit dobré jméno Provozovatele,

(v) kterých účelem je reklama, propagace jiných služeb nebo zboží, nebo nabídka třetích stran pro AK,

(vi) které mají sloužit k získání informací o Provozovateli, Poskytovatelích služeb, Spolupracujících právnících, jejich obchodním modelu a fungování, nebo o jejich procesech a postupech, nebo k analýzám či monitoringu trhu, cen a konkurenčního prostředí,

(vii) se týkají Služeb které ještě nejsou aktivní

 

Cena Služeb

Cena konkrétní Služby z nabídky PS24 bude stanovena v nabídce. Po akceptaci nabídky jsou separátními smlouvami  upraveny platební a další podmínky poskytnutí Služeb. 

Portál může obsahovat ilustrativní ceník některých vybraných právních služeb které dodávají spolupracující advokáti. Tyto ceny se považují za orientační, a slouží k vytvoření povědomí o ceně konkrétní právní služby. Konečnou cenu sjedná advokát s klientem poté, co posoudí danou konkrétní věc. Advokát si vyhrazuje právo věc odmítnout.

Ceny nezahrnují hotové výdaje advokáta, DPH, cestovné výdaje, poštovné, telekomunikačné poplatky, znalecké posudky, soudní a správní poplatky, odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie, náhradu za promeškaný čas. 

Ceny nezahrnují dodatečné úpravy požadované klientem, smluvní stranou, jiným dotčeným subjektem či orgánem veřejné moci, jednání se smluvní stranou, jiným dotčeným subjektem nebo orgánem veřejné moci. Ceny dále nezahrnují úschovu finančních prostředků nebo listin, podání k orgánům veřejné moci, zastupování před orgány veřejné moci.

Ceny za právní služby jsou sjednány jako smluvní, a to na základě dohody advokáta a klienta.

 

Cena překladů

Cena překladů se stanoví podle počtu NS podle ceníku na http://pravniprekladyonline.cz, nebo podle počtu slov (1NS = 250slov, od 2Kč/slovo, korektura plus od 0.6Kč/slovo, formátování plus od 0.2Kč/slovo) , nebo dohodou. 1 NS = standardně 1800 znaků přeloženého textu vč. mezer, ceny jsou uváděny bez DPH, účtuje se min ½ NS, doba dodání do 5 dnů, nebo dle dohody. K cenám se může připočítat konzultace 1000Kč/hod (min 30min), cesta za klientem 12Kč/km (zdarma v rámci Prahy). Příplatky k základním cenám: +100% do 24hod, +50% do 48hod, +25% do 4dnů.

 

Poptávky a třetí strany

Poptávky, ke kterým získá přístup Poskytovatel služby nebo Spolupracující advokát, mohou využít jenom pro vlastní potřebu nebo potřebu své kanceláře a výlučně k zaslání nabídky a následně k poskytnutí služby. Poptávky nesmí Spolupracující právník nebo Poskytovatel služby poskytovat třetím osobám.

 


5. PRÁVNÍ PORADNY ONLINE


Provozovatel zřídil na portálech Online právní poradny, k zadávání rychlých dotazů Uživatelů a k získání základní orientace ohledně právního problému. A) Právní poradna zdarma nenahrazuje právní poradu s advokátem o konkrétním problému a odpověď právníka je pouze informativní a není právním řešením popsaného problému. B) Konzultace s advokátem za poplatek se řídí příslušnými ustanoveními stavovských předpisů. 

 

a) Právní poradna pro bono/zdarma

 

Uživatel má možnost zadat dotaz do právní poradny pro bono, na portálu, zdarma. Tyto dotazy musí být stručné, tj. maximálně 700 znaků pro jeden dotaz a Uživatel je nemusí podepsat pravým jménem ani uvádět konkrétní jména nebo jiné osobní údaje. V dotazech není povoleno používat hrubé a vulgární výrazy, psané musí být gramaticky správně a s diaktiritkou. Na dotaz může odpovědět advokát, právník, student právnické fakulty, advokátní koncipient anebo jiný právník a tak sdělit základní, orientační a informativní právní názor na danou problematiku opírajíc se o znalost legislativy. Otázky takto poptané a zodpovězené budou veřejně uvedené na portálech, sociálních médiích nebo partnerských webech Provozovatele, s čím uživatel souhlasí a akceptací těchto Podmínek s tímto postupem poskytuje výslovný souhlas.   Provozovatel negarantuje, že všechny dotazy budou zodpovězené Poskytovatelem služby nebo Spolupracujícími právníky, jelikož se jedná o jejich pro bono aktivitu závisející od jejich časové vytíženosti, negarantuje žádnou lhůtu pro odpověď,  neodpovídá za obsah dotazů a odpovědí na dotazy a vyhrazuje si právo některé dotazy nebo odpovědi k nim zamítnout, nezveřejnit nebo neprocesovat, dle svého uvážení. 

 

b) Placená právní poradna online - konzultace s advokátem

 

Uživatel má možnost zadat placený dotaz do právní poradny na portálu a využít možnost placené konzultace s advokátem. Tyto dotazy musí  být stručné, tj. maximálně 700 znaků pro jeden dotaz a uživatel je musí podepsat pravým jménem a uvádět pravdivé údaje. V dotazech není povoleno používat hrubé a vulgární výrazy. Na otázku poskytne právní názor advokát. Placené dotazy takto poptané, zaplacené a zodpovězené, budou anonymní t.j.  nebudou zveřejněny na portálech ani na sociálních sítích   nebo partnerských webech Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za obsah dotazů a odpovědí na dotazy a vyhrazuje si právo některé dotazy odmítnout a vyškrtnout z databáze a vrátit uhrazenou sumu v případě, že dotaz nebude zodpovězený advokátem nejpozději do 5 pracovních dnů, nebo bude spadat mimo specializaci advokátů, nebo dotaz bude mít jiné vady. V případě nezodpovězeného dotazu z uvedených důvodů Provozovatel vrátí, na základě písemné žádosti tazatele, který poplatek uhradil,  tento poplatek tazateli, který sumu uhradil, s použitím informací o platbě z bankovního účtu. Pro případ nejasností bude Provozovatel žádat o prokázání totožnosti tazatele, který žádá o vrácení poplatku s prokázáním uskutečnění platby.

 


6. DALŠÍ SLUŽBY PORTÁLU


a) Vzory smluv a právních dokumentů

 

Portál má nabídku dalších Služeb. U vzorů smluv a právních dokumentů Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost a aktuálnost zveřejněných vzorů, za toto odpovídá výlučně skutečný autor vzoru nebo dokumentu. Publikovaný autor vzoru nebo dokumentu nemusí být skutečným autorem vzoru nebo dokumentu („autor“). Vzory se zobrazují na stránce "vzory smluv a právních dokumentů" portálu. V případě, že je jako autor na portálu uveden „Právní servis 24“, skutečným autorem je právník, kterého identitu má Provozovatel k dispozici, je neveřejná, a který vzor dodal. Všechny vzory mají informativní charakter a jsou určené a nabízené k náhledu nebo ke stažení uživatelům, zdarma. Vzory se nepovažují za finální a vyčerpávající řešení pro konkrétní situaci a za žádných okolností nenahrazují posouzení dané právní věci advokátem, nemusí být kompletní a před uzavřením konkrétní smlouvy postavené na základě takového vzoru by smlouva měla vždy být posouzena, připravena nebo minimálně  připomínkována advokátem k zaručení správnosti, úplnosti a  vhodnosti daného vzoru a řešení na konkrétní případ. Poptávky přípravy nebo revize smluv se řídí systémem pro zadávání Poptávek na portálech PS24.

 

b) Právní blog - články

 

Články na blogu portálů Provozovatele jsou psané právníky nebo jinými třetími stranami pod iniciály, pseudonymem nebo pravým jménem autora, jako fyzické osoby nebo instituce. Provozovatel neodpovídá za obsah zveřejněných článků.  Provozovatel si se souhlasem autorů článků vyhrazuje právo do obsahu článků zasahovat tak, aby byly v souladu s účelem, charakterem a grafickým uspořádáním portálů PS24, s čímž autoři souhlasí ve smyslu článku 7. těchto Podmínek.

 

c) Jiné služby z nabídky PS24

 

 Další služby z nabídky portálu se budou řídit konkrétními smlouvami s Klienty o daných službách.

 


7. AUTORSKÁ PRÁVA a OBSAH PORTÁLU


Materiály

Materiály jsou články, otázky a odpovědi, grafika veřejně umístěné na portálech  („Materiály“).

 

Majetková práva k Materiálům

Provozovatel nabývá materiály od Dodavatelů služeb (advokáti, právníci, koncipienti, studenti, Spolupracující právníci, blogeři a jiní) („Autor/Autoři“), na objednávku, na základě ústních dohod nebo smluv o dílo, nebo ústního či emailového pokynu, za jednorázovou úplatu nebo na základě dohody i bezúplatně. Autor dodáním Materiálu výslovně svolil k převodu na Provozovatele a k výkonu všech majetkových práv k Materiálům Provozovatelem, a to včetně:

  • zveřejnění, úpravám, zpracování Materiálu včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením díla do díla souborného a k tomu, aby Provozovatel mohl uvádět Materiál na veřejnost (licencovat) pod svým jménem „Právní servis 24“, nebo „právníservis24.cz“ nebo "Gepards@Madison" nebo kombinace a i spojení včetně, nebo bez mezer a bez ohledu na velikost písma,
  • dokončení Materiálu v případě, že Materiál není dokončen
  • poskytnutí výkonu práv Provozovatelem třetím osobám, nebo k udělení licenci, podlicence nebo k postoupení licence
  • postoupení oprávnění výkonu majetkových práv Provozovatelem
  • práva soudní obrany

Autor se zavazuje dodat vždy originální Materiál a vzdává se licence k dodanému Materiálu pro případ, že Provozovatel nevykonává majetková práva k materiálům vůbec, nebo je vykonává nedostatečně.

 

V případě zániku Provozovatele, veškerá práva spojená s Materiály přecházejí v nezměněné podobě na právního nástupce Provozovatele. V případě zániku bez nástupce (konkurs, likvidace), Autor dává souhlas s převodem těchto majetkových práv k materiálům na třetí osoby.

 

Provozovatel si dále vyhrazuje právo použít Materiály na propagaci a marketingové účely svých portálů a podnikání, bez nároku na jakoukoliv další odměnu pro Autora. Provozovatel má právo zasahovat do publikovaných článků na blogu, dokumentů ve vzorech dokumentů, informací v katalogu, zadaných dotazech a jejich publikací tak, aby byl zajištěn jejich soulad s Podmínkami a =Učelem portálů, zejména tyto části editovat nebo mazat. Provozovatel nemá povinnost takové úpravy a zásahy zdůvodňovat a může je uskutečnit bez předchozího oznámení.

 

 

Provozovatel uděluje tuto licenci k Materiálům na portálu PS24 v české a slovenské jazykové verzi:

BY-NC-ND   

 

Podmínky: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte

U české verze portálu:

Autor: Právní servis 24 nebo www.pravniservis24.cz

Url: www.pravniservis24.cz

U slovenské verze portálu:

Autor: Právny servis 24 nebo www.pravnyservis24.sk

Url: www.pravnyservis24.sk

 

Koncept portálů a texty portálů

Texty webových stránek včetně názvu, loga, sloganu a Podmínek jsou výlučným právem Provozovatele (P.V) a nesmí se kopírovat. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do technického nebo věcného charakteru portálů nebo jejich částí bez písemného svolení Provozovatele. Dále je výslovně zakázáno nápad, myšlenku, obsah, dizajn, grafiku, řešení, funkcionalitu, texty, značku, koncept, logo portálů a obrázky nacházející se na portálech kopírovat, napodobovat, zaznamenávat, nebo jinak neoprávněně použít, zneužít nebo šířit. V případě, že texty byly vytvořené autory nebo ve spolupráci s autory, aplikují se na nabytí práv Provozovatele k textům ustanovení o zaměstnaneckých dílech ve smyslu výše uvedeného odstavce. 

 


8. REKLAMA, INZERCE, E-MARKETING, NOVÉ FUNKCE , COOKIES


Umístnění reklamy a inzerce

Provozovatel může umožnit inzerentům umístění reklamy na portálech ve formě publikací článků, PR článků, vzorů dokumentů, odpovědí na otázky, bannerů, odkazů, loga příp. zveřejňovat reklamy třetích stran přes nástroj Google AdSense nebo podobných nástrojů. Provozovatel nemá kontrolu nad a neprovozuje a nepodporuje služby nebo produkty nabízené inzerenty v reklamě umístěné na portálech. Inzerenti jsou odpovědní za jimi nabízené služby a produkty, proces objednávek, platby za jimi nabízené služby a za obsah všech reklamních sdělení. Využití těchto sdělení inzerentů a jejich nabídek je výlučné vůli a riziku uživatele a bez jakékoliv záruky Provozovatele. Provozovatel není odpovědný za informace sdělené na portálech, které sám za sebe nepublikoval a za žádnou stránku přepojenou k/z portálům a za obsah takových stránek nebo jejich funkčnost. Provozovatel též neodpovídá za újmu způsobenou ze vztahů mezi třetími stranami a uživateli portálů, Spolupracujícími právníky, inzerenty nebo jinými Poskytovateli služeb a uživateli.

 

Katalog právnických profesí

Katalog advokátů, notářů a exekutorů na portálech PS24 se nepovažuje za inzerci třetích stran. Jedná se o informativní údaje z veřejných zdrojů.

 

Placená reklama právnických profesí

Ve vztahu k inzerci právnických profesí se nejedná o službu doporučení konkrétního advokáta nebo advokátní a jiné kanceláře, která inzeruje na portálech. Nejedná se o jejich zastoupení, doporučení nebo prohlášení , pokud jde o kvalifikaci nebo jejich odbornost.

 

Ujednání s třetími stranami

Právní služby mohou podléhat dalším podmínkám a skutečnostem, které jsou k dispozici na zvláštních internetových stránkách každého právníka nebo advokátní kanceláře z katalogu nebo inzerenta, nebo Spolupracujícího právníka, nebo jiné třetí strany. Jakékoliv ujednání ze strany uživatele a konkrétního právníka nebo jiné třetí strany je výhradně mezi těmito stranami.

 

E-marketing

Provozovatel portálů má právo zasílat uživatelům, inzerentům, Poskytovatelům služeb, Spolupracujícím práníkům a dalším kteří se přihlásili do emailové distribuce,  na email zprávy s novinkami a obsahem portálů Provozovatele a informace s reklamním obsahem nebo nabídkami třetích stran. Adresáti emailové komunikace mají právo se z distribuce zpráv odhlásit.

 

Nové funkce

Provozovatel může průběžně přidávat na webové stránky PS24 nové funkce nebo služby. Tyto mohou být označené jako “Beta” (“Beta služby/Beta funkce/Beta”). Beta funkce jsou považovány za součást portálu, který je ještě ve vývoji, implementaci, integraci nebo testování a vztahují se na ně Podmínky. Uživatelé, Poskytovatelé služeb, Spolupracující právníci , Dodavatelé služeb berou na vědomí, že Beta mohou být netestované, zcela nebo zčásti nefunkční části portálu. Užívání Beta částí portálů  je na vlastní riziko a odpovědnost bez jakékoliv garance funkcionality, kvality, nebo účelu Beta částí portálů Provozovatelem.

 

Cookies

Provozovatel může využívat technologické standardy k analýzám trendů návštěvnosti portálů a jeho jednotlivých částí, k administraci portálů, k monitorování pohybu uživatelů na stránkách a získávat demografické informace pro jeho účely analýzy návštěvnosti a umožnění dalšího vývoje webové aplikace, s čím uživatelé, Spolupracující právníci, Dodavatelé a Poskytovatelé služeb vyslovují souhlas.

 


9. DALŠÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU PS24


Charekter veřejného obsahu portálu

Veřejný obsah portálu slouží pro obecné informace a použití a Provozovatel ho může měnit nebo mazat bez předchozího upozornění. Informace obsažené na portálech nejsou právním poradenstvím. Zveřejněný obsah portálu, který je publikován Poskytovateli služeb, Spolupracujícími právníky, blogery, inzerenty nebo uživateli, musí odpovídat podmínkám portálu a odpovídají za něj autoři tj. uživatelé, inzerenti nebo Poskytovatel,  Dodavatel služby, anebo Spolupracující advokát. Provozovatel neodpovídá za obsah portálů, který sám jako autor nezveřejnil, včetně právních dokumentů nebo odpovědí na otázky, které zveřejnil pod vlastním jménem, ale není jejích autorem.

 


10. DÚVĚRNOST INFORMACÍ


Informace vyměňované mezi uživatelem a Provozovatelem nebo Poskytovatelem služby, nebo Spolupracujícím právníkem, prostřednictvím emailové komunikace jako reakci na zadanou Poptávku, kontakt nebo v rámci zasílání nabídky služeb jako reakce na Poptávku, jsou důvěrné mezi těmito subjekty. Subjekty každý samostatně odpovídají za adekvátní ochranu hesla a přístupu ke svým emailovým schránkám, jakožto i přístupu ke svým emailovým účtům a do administrace portálu. Přístup do administrace portálu není přenosný.

 

Povinnost mlčenlivosti

Spolupracující právníci, Poskytovatelé a Dodavatelé služeb mají povinnost dodržovat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, důvěrných informacích a obchodním tajemství Provozovatele, se kterým se seznámili při spolupráci s Provozovatelem nebo při dodávání Služeb z nabídky. Dále mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích přístupných v administraci portálů, povinnost chránit přístupy a hesla poskytnuté k administraci a povinnost k zachování ochranu a mlčenlivost o osobních údajích třetích stran či uživatelů, které mají k dispozici, a to i ve smyslu příslušných zákonů o ochraně osobních údajů a učinit k jejich ochraně všechny nezbytná opatření k zamezení jejich odcizení, ztráty, poškození a zneužití. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení vztahu s Provozovatelem, na základě kterého byly služby poskytovány. Toto ustanovení o době trvání této povinnosti má přednost před případným odlišným ustanovení v konkrétní smlouvě o mlčenlivosti.

 

E-mailová komunikace

Uživatel a Spolupracující právník, berou na vědomí, že obsah komunikace prostřednictvím jejich vlastních emailových účtu Provozovatel nekontroluje a nenese žádnou odpovědnost za informace vyměněné mezi uživateli a Poskytovateli služeb. Všechny dotazy, návrhy, nápady, koncepty, dotazy nebo jiné informace které jsou Provozovateli sděleny (“dotazy na Provozovatele”) na portálech PS24, se považují za vlastnictví Provozovatele a nejsou předmětem ochrany důvěrnosti ze strany Provozovatele. Provozovatel má neomezené právo dotazy použít za jakýmkoliv účelem, případně je publikovat, vyjma nabídek služeb a placené otázky do právní poradny.

 

Provozovatel má právo použít informace o uživatelích a o užívání portálu PS24 ve smyslu ustanovení těchto Podmínek.

 


11. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE


Provozovatel neposkytuje žádnou záruku nebo jakoukoli garanci ve vztahu k přesnosti, úplnosti, kompletnosti, správnosti nebo použití informací a materiálů, které jsou na portálech publikovány nebo nabízeny blogery, autory, Spolupracujícími právníky, právníky, advokáty, studenty, koncipienty nebo jiními inzerenty.

 

Provozovatel Spolupracujícím právníkům a inzerentům neposkytuje jakoukoliv garanci finančního profitu vyplývajícího ze spolupráce, nebo z reklamy a inzerce na portálech anebo z nabídek služeb zaslaných uživatelům, publikováním vzorů dokumentů nebo zodpovězením dotazů v poradnách.

Provozovatel portálu PS24 neodpovídá za újmu způsobenou ze vztahu mezi Spolupracujícím právníkem PS24 a uživatelem a dále ve smyslu těchto Podmínek.

 

Provozovatel PS24 neodpovídá za včasnost, správnost, pravdivost nebo aktuálnost poptávek, nabídek a informací uvedených na portálech. Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost nebo aktuálnost materiálů a odpovědí poskytnutých Poskytovateli  služeb, nebo Spolupracujícími právníky prostřednictvím portálu. Poskytovatelé, dodavatelé služeb a Spolupracující právnící a uživatelé plně odpovídají za informace, nabídky a materiály nimi poskytnuté uživatelům nebo publikované na PS24. Jakákoliv odpovědnost provozovatele je výslovně vyloučena.

 

Provozovatel neodpovídá za právní služby, názory a stanoviska, které poskytne uživatelům Poskytovatel služby nebo Spolupracující právník v souvislosti s využíváním portálu. Spolupracující advokáti poskytují právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění a v souladu s platnými stavovskými pravidly České advokátní komory a podle daných předpisů za své služby odpovídají.

 

Právní služby Spolupracujících právníků, právníků z katalogu nebo inzerentů se mohou řídit dalšími podmínkami, pravidly a předpisy, které mohou být uvedené na jejich stránkách. Jakýkoliv vztah uživatele a poskytovatele právní služby je striktně vztahem mezi těmito dvěma subjekty.

 

Portál může obsahovat linky k jiným webovým stránkám. Tyto linky jsou uváděny pro komfort uživatele v případě, že hledá další související informace. Jejich uvádění na portálu PS24 Provozovatel nevyjadřuje podporu těchto stránek. Za jejich správnost, obsah nebo funkcionalitu, nebo dodržování ochrany osobních údajů jejich správci Provozovatel PS 24 neodpovídá.

 

Vznikne-li Provozovateli nebo třetí straně z důvodů na straně uživatele, Spolupracujícího právníka, Dodavatele, Poskytovatele služby nebo inzerenta újma, nese uživatel nebo Spolupracující právník, Dodavatel služby, Poskytovatel nebo inzerent, který tuto újmu způsobil, plnou odpovědnost. Provozovatel portálu PS24 je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje uživatele, inzerenta, Dodavatele služby, Spolupracujícího právníka a Poskytovatele služby v zákonem stanovených případech. Zároveň může Provozovatel na uživateli, inzerentovi, Spolupracujícím právníkovi, Dodavateli nebo Poskytovateli služeb vymáhat náhradu vzniklé majetkové a nemajetkové újmy (zejm. poškození dobrého jména portálů nebo společnosti Provozovatele), kterou uživatel, inzerent, Dodavatel, Poskytovatel anebo Spolupracující právník svým jednáním způsobil.

 

Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu vzniklou uživateli, Spolupracujícímu právníkovi, inzerentovi, Dodavateli nebo Poskytovateli služby, nebo třetím stranám, v souvislosti s užitím portálu PS24.

 

Provozovatel negarantuje 100% dostupnost a funkčnost portálů a vyhrazuje si právo na uskutečňování údržby nebo dalších úprav portáů, po dobu kterých webová stránka nemusí být dostupná. Provozovatel též neodpovídá za výpadky portálů a Služeb způsobené třetími stranami, vyšší mocí nebo hackerskými a zátěžovými útoky, anebo výpadky sítě, například provozovatelem hostingu a pod.

 


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

 

Kontaktní údaje provozovatele a adresa pro doručování:

Gepards@Madison spol. s r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 02583879

Email: info@pravniservis24.cz

 

Použitím portálů  nebo vstupem do jejich webových rozhraní dávají uživatelé a Poskytovatelé služeb a další zde uvedené osoby  najevo, že se seznámili s těmito Podmínkami (včetně podmínek ochrany Soukromí), všem jejich ustanovení náležitě porozuměli a nepovažují žádné z nich za překvapivé, či jinak vybočující z obchodní praxe a se všemi ustanoveními podmínek bezpodmínečně souhlasí. Další vztahy a náležitosti, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

 

Používání těchto stránek/portálu se řídí právním řádem České republiky a všechny případné spory vyplývající z jejich použití spadají do pravomoci českých soudů. Tyto obchodní Podmínky jsou platné a účinné od 8.12.2014. Další aktuální verze budou platné a účinné ode dne každé aktualizace.

 

Subjektem mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce a týká-li se spotřebitelský spor Spolupracujícího advokáta, pak Česká advokátní komora.

 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím portály spol. Gepards@Madison spol. s r.o. a dále jej nepoužívejte.


Copyright 2014 Gepards@Madison spol. s r.o., IČO: 02583879 (na portálech i jako „Gepards@Madison“)

Aktualizace: 17.11.2015


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít